In English

4 november, 2014

Företag oförberedda på attacker enligt IT-säkerhetsrapport

Enligt EYs årliga undersökning The Global Information Security Survey 2014 så saknar mer än en tredjedel av alla organisationer de säkerhetsmekanismer som krävs för att möta morgondagens hot. Organisationer saknar förutom kompetens för att hantera säkerhetsincidenter även budget för att lösa problematiken externt.

Av de 1 825 cheferna som tillfrågades i 60 länder, sade 43 % att deras säkerhetsorganisation och totala budget skulle förbli ungefär densamma för de kommande 12 månaderna trots att risknivån i omvärlden ökat.

Mer än hälften av de tillfrågade ansåg att bristen på kvalificerade resurser är ett av de största hindrena, endast 5 % menar på att deras organisation har ett kvalificerat team med dedikerade resurser.

38 % av de tillfrågade ansåg att problem med slarviga eller omedvetna anställda är ett av de största hoten som de står inför och därför ligger högst upp på agendan att åtgärda. Som nummer två på listan låg förbättrade säkerhetskontroller/säkerhetsarkitekturer följt av användning av cloud computing.

De tillfrågade ansåg att de största hoten var stöld av finansiell data, sabotage och dataläckage.

Skrämmande är att färre än 20 % av organisationerna har realtidsinsikt gällande digitala risker. Endast 20 % har tillgång till publicerade källor med relevant information, exempelvis för deras specifika sektor.

Rapporten konkluderar med en uppmaning till alla organisationer att anamma ett större fokus på IT-säkerhet. Det är viktigt, och än viktigare idag, att hålla organisationen i ständig beredskap, för att på bästa kunna förutse nya hot och attacker.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.