In English
krisövning

15 april, 2019

Krisledningsövning på Djurönäset

Tidigare i vår deltog Sentors konsulter i en krisledningsövning. Målet med övningen var främst att träna förmågan att hjälpa en utsatt organisations krisledningsgrupp att bättre kunna hantera berörda kunder, myndigheter och press på ett ändamålsenligt sätt, och på så sätt minimera incidentens inverkan.

En säkerhetsincident är något som sker plötsligt och kan skaka en hel organisation. Många gånger leder det till förvirring och en oförmåga att agera rationellt, vilket i värsta fall kan leda till allvarliga krissituationer. Under början av året har vi fått se prov på incidenter som inte har hanterats på rätt sätt och därmed eskalerat till regelrätta kriser. Det kan till exempel bottna i bristande rutiner, otillräcklig kompetens eller sättet media har hanterats på.

Vi på Sentor har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade incidenter. Vårt incidentteam rycker ut flera gånger i månaden när olyckan redan varit framme för att hjälpa den drabbade organisationen att försöka komma på fötter igen. För att vässa förmågan att hantera incidenter och kriser ytterligare åkte konsultavdelningen och andra delar av Sentor till Djurönäset i Stockholms södra skärgård för att delta i en krisledningsövning ledd av Svensk Krisledning.

Målet med övningen var att träna Sentors kollektiva förmåga att stötta den drabbade organisationens krisledningsgrupp med rätt kompetens för att bättre kunna hantera berörda parter, myndigheter och press på ett ändamålsenligt sätt för på så sätt att minimera inverkan. Övningen var även avsedd att stärka vår interna krishanteringsförmåga.

Övningen utspelade sig som i form av en iscensatt krissituation, föranledd av en säkerhetsincident. Alla deltagare delades in i grupper och tilldelades sedan olika roller, ansvarsförhållanden och uppgifter. Gemensamt var att alla deltog i krisledningsgruppen i egenskap av IT-säkerhetsexpert. Under övningens gång försågs grupperna med ny information som de sedan fick agera utifrån, med korta deadlines för att fatta snabba beslut.

Under övningens gång övade vi bland annat på att:

  • Vidimera och dementera olika typer av uppgifter med bakgrund av given information
  • Hålla berörda samarbetspartners, kunder och tillsynsmyndigheter underrättade med adekvat information
  • Förbättra förmågan att samverka med andra aktörer i krishanteringssystemet
  • Öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation

Till konsulterna: Vad tyckte ni om krisledningsövningen?

Hrafn Steiner

- Jag tycker framförallt att det var spännande eftersom det skiljer sig från den roll jag är van vid. När jag har gjort liknande övningar tidigare har det varit som en del av den drabbade organisationen. Nu deltog vi i egenskap av konsult med ett utifrånperspektiv. Det var nyttigt att träna på att snabbt komma in och vara operativ i en annan organisation under oroliga omständigheter.

Ingemar Holmgren

- En sådan här typ av övning den gör att man får en inblick i hur en krisledning jobbar och de roller som hör till. Min uppfattning är att ganska många företag inte har en aning om vilka roller som är viktiga vid en kris. I många fall består krisledningen av ledningsgruppen, och den kanske inte alls är relevant för den sortens kris man har utsatts för. Att sedan träna på att skapa genomtänkta planer för olika typer av krissituationer gör att man kan kapa viktig tid när det väl är skarpt läge. Ingen plan kommer hålla till 100 procent, men om organisationen är väl förberedd på olika scenarion så kommer det skapa mer utrymme att anpassa åtgärderna efter rådande situation.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.